Vad är innovation Impact?

Vad är innovation Impact?

Vi är ett kunskapsinriktat konsultföretag som alltid tänker affärsutveckling. Vi arbetar med innovations- och utvecklingsprocesser för våra kunder för att skapa tillväxt, utveckling och affärer. Vår strategiska affärsutveckling inbegriper kunskap om innovation, konceptualisering, utveckling, entreprenörskap och produktion och handlar om affärsutveckling inom hela innovationssystemet. Vi går från idé till färdig produkt med kunskaper om marknad, affärer och organisationsutveckling med expertis utifrån flera industrigrenar, teknikutveckling, kunskapsdelning och regional tillväxt. Vi utvärderar, analyserar effekter, överför kunskap, utvecklar lärande organisationer och dokumenterar i varje steg i innovationsarbetet, som en grund för fortsatt utveckling och nya affärsmöjligheter. Vi arbetar alltid med att skapa starka enheter där de enskilda affärsutvecklingsprojekten är delar i en större helhet och där samhällets olika delar ofta behöver samspela om det ska leda till långsiktig hållbar tillväxt.

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP OCH STRATEGISK AFFÄRSUTVECKLING

Hur skapar man värden och tillväxt utifrån ett verksamhetsområde med ett tänk som medvetet utvecklar det omgivande samhället samtidigt som det ger de medverkande aktörerna/företagen god avkastning?

Samhällsentreprenören tänker och verkar i linje med ovanstående vilket gör att man utifrån en verksamhetsidé söker hitta helhetslösningar i nära samarbete med näringsliv, offentlig sektor, akademi och kulturliv för att på så sätt skapa synergier och långsiktig hållbar utveckling inom verksamhetsområdet. Samhällsentreprenörskapet handlar därmed om att ta initiativ, att koordinera och att stå för genomförande i nära samarbete med aktörerna i det omgivande samhället.
Samhällsentreprenörer kan ses som förändringsagenter för utvecklingsprocesser på olika nivåer i samhället. Den strategiska affärsutvecklingen är ett verktyg i denna process som inbegriper kunskap om innovation, konceptualisering, utveckling, entreprenörskap och produktion. Det handlar om att klara av affärsutveckling inom hela innovationssystemet - från idé till färdig produkt med kunskaper om marknad, affärer och organisationsutveckling.

Innovation Impact har expertis inom detta utifrån verksamhetsområdena Kulturella & Kreativa Näringar, Idrott & Hälsa samt Natur & Miljö. Upplevelseperspektivet, nyskapande IT-tillämpning, kompetens- och affärsutveckling är underliggande i allt vi gör.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från uppdrag som experter i utvärderingar och utredningar, genomförbarhetsstudier och kompetensanalyser i samarbete med företag, universitet, kommuner, regioner och myndigheter. Impact bedriver kontinuerlig omvärldsanalys både uppdragsspecifik och för egen kompetensutveckling och våra medarbetare har genom sin verksamhetsbakgrund kopplat till FoU och affärsutveckling mycket god kunskap om fronten vad gäller tjänste- och teknikutveckling inom ett flertal områden.

Impact är ett företag som arbetar i nätverk utgående från en intern kärngrupp seniora konsulter. Utifrån varje projekt och uppdrag sätter vi samman unika team med interna och externa experter på nationell och internationell nivå. Vår breda erfarenhet av uppdrag i skilda samhällssektorer och inom olika delar av utvecklings- och förändringsprocesser ger mervärde till våra kunder.